2013. december 18., szerda

Dr. Damm Andrea véleménye a Kúria döntéséről


A  döntés  bevezetője  szerint  a  Kúria  Polgári  Kollégiuma  -  mint  jogegységi  tanács  –  a  Kúria elnökének elnökletével meghozta jogegységi határozatát a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatban  felmerült  egyes  elvi  kérdések  tárgyában.  Érzékelhető  a  döntés  tartalmából, szövegezéséből  és  rövid  indoklásából,  hogy  ez  a  döntés  nem  hosszas  kutatómunka,  nagy számban egymásnak ellentmondó jogerős ítéletek, megfontolt, tudományos alapú elemzés útján, hanem kapkodva, szinte kényszerhelyzetben született meg. 

Ez a szomorú. Úgy gondolom, hogy az  úgynevezett  devizahiteles  ügy  adósainak  jogérvényesítését  illetően  nem  volt  szükségszerű ezekről a kérdésekről a jogegységi tanácsnak most döntést hoznia. Nem volt olyan számú, azonos tényállás mellett született, ellentétes tartalmú ítélet, amelyre alapítani lehetett volna e döntés szükségszerűségét.  Ez  a döntés  kizárólag  a  pénzügyi  intézmények  érdekét  szolgálja  -  látszólag. Hála  a  Teremtőnek,  működött  azonban  e  megfogalmazások  során  is  az  az  évszázadok  óta  a magyar lélekben meggyökeresedett túlélési ösztön, amelynek segítségével olyan módon fejezte ki  a  tanács  döntéseit,  amelyek  könnyedén  fordíthatók  a  pénzügyi  intézmények  ellen.  Minden megfelelő  szakmaisággal  bíró  jogászember  érzékelheti,  hogy  ez  a  döntéssor  mind megfogalmazásában, mind szókészletében, mind szakmai és retorikai színvonalában, mind a jogi terminológiák használatát illetően messze elmarad bármely kúriai döntéstől, amelyet valaha is megismerhettünk.  Egyedi  ügyekben,  kevésbé  fajsúlyos  kérdésekben  meghozott  határozatok  is magasabb  színvonalat  képviselnek,  mint  amit  e  döntéssor  mutat.  Már  csak  azért  is  remélem, hogy  ezt  a  döntést  ténylegesen  nem  a  kúriai  bírák  hozták  meg,  mert  nehezen  elviselhető,  ha évtizedek  alatt  kiemelkedett  szakmai  idolok,  példaképek  hullanak  alá  egy  ilyen  döntés  miatt. Magyarország vezető elitjében kizárólag azok a bírák szabadok, akik e döntés ellen szavaztak.             

Ma  a  legfontosabb  feladat  az  adósok  megnyugtatása,  különösen  így  Karácsony  ünnepe  előtt. Minden ilyen döntés azt eredményezheti, hogy emberek sokasága kerül végső elkeseredésbe. Ezt társadalmunk nem hagyhatja, oda kell figyelnünk egymásra, oda kell figyelnünk mindenkire, aki ilyen kölcsön terhét nyögi!  Nem szabad, hogy végső, nem reális következtetéseket vonjanak le az érintettek!  
A  jogegységi  határozatok  alkalmazása  kötelező  a  bíróságokra,  de  nagyon  fontos  az,  hogy jogszabály  tartalmát nem  írhatja felül,  s  nem  alkothat  jogszabályt.  Ez  utóbbit  a tanács a  rövid indoklásban  ki  is  fejtette.  Mégis  úgy  tűnik,  azzal,  hogy  definíciót  határozott  meg  az  első döntésében, átlépett egy jogalkotói határt, s sajnos ez úgy történt meg, hogy nem adott választ ügyletek  sokaságának  adottságaira.  Nem  ismert,  milyen  ismeretanyagból  állapította  meg  a tanács  azt,  hogy  ezen  ügyletek  a  forintkölcsönnél  kedvezőbb  kamatozásúak  voltak,  amikor  a pénzügyi intézmények általában nem mutattak be az adósoknak lehetséges forint kölcsönt, s így annak  kamatát  sem  ismerhették  meg.  A  saját  kutatásaim  során  az  idegen  devizához  kötött kölcsönök szerződésekben rögzített kamata a 4 %-tól a 22 %-ig terjed. Miként mutatható ki ilyen széles  határok  között  mozgó  kamatmértékben  a  kedvezőség?  Árfolyamváltozás  hatásainak egyoldalú  vállalásáról  beszélni  akkor,  amikor  tömegesen  fordultak  elő  a  szerződések  kölcsön összegének meghatározásakor nem a pénzügyi intézmény tényleges árfolyamának számításával 
megállapított idegen devizában összegek, miként lehetséges? Volt olyan intézmény, amely 2007-ben  1997-es  (!)  svájci  frank  árfolyamnak  megfelelő  összegben  határozta  meg  a  kölcsönt.  Ha  a  Kúria  azt  kívánta  ezzel  mondani,  hogy  akkor  deviza  alapú  kölcsön  az  ügylet,  ha  az  adott intézmény  adóssal  ismertetett,  igazolt  forint  kölcsöneinek  kamatánál  kedvezőbb  kamattal nyújtotta  azt  és  ténylegesen  meghatározták  a  felek  idegen  devizában  a  kölcsön  összegét, amelynek  átadásával  megvalósult  a  kölcsön  jogviszony,  semmi  értelme  vitatkozni  ezzel,  mert nincs ügylet, amelynél ezt a pénzügyi intézmény igazolni tudná. Tartok tőle azonban, hogy ebben a kijelentésben mást és többet kívántak mondani.      

A 2. pontban megfogalmazott elvek egyrészről azért voltak szükségtelenek, mert periférikusan 
fordultak elő ilyen indokok a keresetekben, másrészről pedig mindig az adott szerződés tartalma, annak  létrejötte  körüli  körülmények,  a  tényleges  és  lényeges  megállapodások  határozzák  meg azt,  hogy  egy  szerződés  jogszabályba  ütközik-e,  jóerkölcsbe  ütközik-e,  uzsorás-e,  lehetetlen szolgáltatásra  irányul-e,  színlelt-e.    A  magyar  polgári  jogban  vannak  szerződéstípusok  azok megkötése és értelmezése dimenziójában. Nincsenek azonban szerződéstípusok akkor, amikor a szerződés  tartalmát,  az  adott  felek  viszonyát  kell  értelmezni,  megállapítani.  Akkor  csak  az  a szerződés  van,  azt  kell  vizsgálni.  Ez  a  megfogalmazás  pont  olyan,  mintha  azt  mondta  volna valamely  szerződéstípusra  –  pl.  öröklési  szerződésre  –  a  Kúria,  hogy  annak  érvénytelensége  a szerződésfajta  általános  adottságai  miatt  nem  állapítható  meg.  Ugye  milyen  érdekes  lenne? Pedig nem mondott mást a Kúria, mint ezt.     

A 3. pont az, amellyel lehetne valamit kezdeni, de ezt már tartalmazzák jogszabályok és korábban meghozott kollégiumi állásfoglalások is. A fennálló joggyakorlat ezen alapon áll.  

A 4. pontban  írtak  a  mindennapokban  használt jogkövetkezmény,  nem  lett  volna  szükséges ezt külön kimondani. Vélhetően azt gondolták a bankok, hogy ha ezt még így, erre a szerződésfajtára külön kimondja a jogegységi tanács, akkor gyakrabban lehet majd kiküszöbölni az érvénytelenségi okot. Nagyon szűk az az érvénytelenségi kör, amelyben ezt alkalmazni lehet, a gyakorlat be fogja bizonyítani, mint ahogy már ezt eddig is bebizonyította. Hogyan pótol a bíróság soha meg nem határozott költségeket? Hogyan küszöböl ki olyan érvénytelenségi okot a bíróság, mint a kamat hiánya,  amelyről  a  feleknek  a  szerződés  megkötésekor  kell  megállapodnia?  Hogyan  pótol törlesztőrészleteket és azok számát? Reményeim szerint sehogy, mert a felek megállapodását nem pótolhatja a bíróság!  
Ha  a  bíróság  a  fogyasztói  szerződés  valamely  rendelkezését  érvénytelennek  találja,  a  szerződés azonban  az  érvénytelen  rész  nélkül  is  teljesíthető,  akkor  ez  azt  jelenti,  hogy  az  érvénytelennek minősített kikötés nem vált ki joghatást, a szerződés azonban egyebekben változatlan feltételekkel köti a feleket - mondta ki a tanács. Ezzel csak az a probléma, hogy a Hpt. 213. § (1) bekezdése kimondja a szerződés semmisségét azon esetekre, amelyeknek a szerződés nem felel meg. Nem azt  mondja,  hogy  csak  azon  hiba,  hiányosság  nem  alkalmazható,  hanem  azt,  hogy  az  egész szerződés  semmis.  A  jogegységi  tanács  pedig,  mint  fent  írtam,  nem  jogalkotó  és  döntése  nem írhatja felül jogszabályok tartalmát.   

A 7. pontban írt megállapítás sajnos a Polgári Törvénykönyv 241. §-ának teljes kiiktatása a polgári jog rendszeréből. Azt mondja, hogy a bírói szerződésmódosítás arra szolgáló jogi eszköz, hogy egy-egy  konkrét  szerződés  esetében  orvosolja  a  felek  tartós  jogviszonyában  a  szerződéskötés  után bekövetkezett  körülményváltozások  valamelyik  fél  lényeges  jogos  érdekét  sértő  hatását.  Igen, kérem, minden szerződés egy-egy konkrét egyedi szerződés a devizahitelnek mondott szerződések között.  Nincsenek  tömegesen  kötött  szerződések.  Minden  adósnak  meg  van  a  maga  egyedi szerződése.  Ebben  az  országban  nem  volt  társadalmi  méretű  gazdasági  változás.  Ebben  az országban társadalmi méretű gazemberség volt és van, társadalmi méretű félrevezetés volt és van.  Attól, hogy vannak azonos típusú szerződések, nem jelenti azt, hogy az egyén ne orvosoltathatná a saját  maga  egyéni,  személyétől  és  magatartásától  függetlenül  beállott,  jelentős,  hátrányos változásokat.  E  pont  utolsó  mondata  jogász  emberek  számára  értelmezhetetlen.  Remélem,  a részletes indoklásban lesz rá magyarázat.  Az indoklásban azt közölte a tanács, hogy a jogegységi határozat célja az volt, hogy a több ezer folyamatban  lévő  perben  a  joggyakorlat  továbbfejlesztése  útján  elősegítse  az  ügyek  egységes szempontok  szerint  történő  elbírálását.  Ez  a  döntés  nem  fejlesztés,  hanem  megzavarás.  Ez  a döntés bizonyos részében felülírja a hatályos jogszabályok tartalmát és rendkívüli mértékben sérti 
a  bírói  függetlenséget.  Remélem,  a  bírák  hivatásuk  tekintélyének  megőrzése  érdekében  nem rendelik  alá  magukat  elvtelenül  és  vakon  egy  ilyen  szakmailag  megalapozatlan,  minősíthetetlen döntéssornak.  Az indoklásban továbbiakban a jogegységi tanács magyarázkodik. Egy jogegységi tanácsnak nem kell magyarázkodnia. Egy jogegységi tanács olyan szintű intézmény egy adott államban, hogy ha döntésében  teljesen  biztos  és hisz  benne,  ha  döntését megalapozottan  és  körültekintően  hozta meg,  nem  kell  döntésének  tartalmát  illetően  szabadkoznia.  Mégis  ezt  tette.  A  bíráknak  nem átéreznie kell a polgárok helyzetét, akik egyébként megteremtik az ő magas jövedelmüket, hanem törekedniük kell arra, hogy a szerződések gazdasági egyensúlyát fenntartsák és semmisítsék meg a megtévesztés, információhiány útján megkötött olyan szerződéseket, amelyek megkötésének célja az egyik fél részéről a másik fél teljes anyagi kifosztása volt. Abban a szerződésben lehet hinni, s azt kell fenntartani, amelyben a felek egyenrangúak, mellérendelt szerepük nem sérül és amelyek 
megkötését követően mindkét fél érvényesítheti a másikkal szemben az előre nem látható, tőle 
függetlenül keletkezett hátrányos következményeket.  

A szerződés szentsége a becsület és az adott szó szentsége

Ezekben az ügyekben általánosságban becsületről, tisztességről beszélni a pénzügyi intézményeket illetően  nem  lehet.  A  pénzügyi  intézmények  évek  óta  gyakorolt  arrogáns,  pöffeszkedő,  a társadalom széles rétegeit semmibe vevő viselkedése társadalmi és politikai rendszerünk tünete. Ennek széles társadalmi összefogással és a vezető elit cseréjével lehet gátat szabni.  A  jogásztársadalom,  aki  ezekkel  az  ügyekkel  foglalkozik,  eddig  nagyon  úri,  kíméletes  módon viselkedett a pénzügyi intézmények tisztségviselőivel szemben. Itt az ideje tömegesen megtenni a feljelentéseket  az  egyéni  ügyek  tényállásainak  útján  a  konkrét  bűncselekményeket  elkövető pénzügyi  intézményi  tisztviselőkkel  szemben.  Itt  az  ideje,  hogy  azok  is  bűnhődjenek,  akik  fehér gallérjuk mögé bújva, alattomos módszerekkel próbálják kifosztani a társadalom széles rétegeit. Itt az ideje, hogy a Bankszövetség viselje következményét annak, amikor 2006. január 26-án azt adta a társadalom tudtára, hogy hosszú távon nyugodtan felvehetnek idegen devizában kölcsönt, mert a forint árfolyama nemhogy gyengülni, hanem igen nagy valószínűséggel hosszú távon jelentősen erősödni fog. S ehhez még táblázatokat és elemzéseket is közöltek, mindent megtéve ahhoz, hogy emberek  százezreit  vezessék  félre.  Itt  az  ideje  annak,  hogy  a  PSZÁF  vezetői  számot  adjanak kiadványaik félrevezető tartalma miatt, amelyek bíztatták a polgárokat a kölcsönök felvételére.  A legszomorúbb az, hogy a mi országunk vezető elitje az egyetlen Európában, aki nem hajlandó ezen  ügyletfajta  súlyos  társadalmi  és  gazdasági  következményeit  elhárítani.  Az  egyetlen  ország, amelynek bírósága nem ismeri fel ezen ügyletfajta becstelenségét, társadalom és nemzetromboló hatását. A pénzhatalom elitje ebben a társadalomban úgy ugrál a nemzet polgárainak fején, ahogy akar. Ez a döntéssor ezt jelenti.        

dr. Damm Andrea 
Budapest, 2013. december 17. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megosztom itt: